Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
● Ondřej Beránek
● IČ: 74332104
● DIČ:
● se sídlem: Rytířova 809, Praha 4 – Modřany 143 00

● kontaktní údaje: Ondřej Beránek
● email: info@vinylbardjschool.com
● telefon: +420 777 157 257
● www: www.vinylbardjschool.com
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.vinylbardjschool.com (dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách
1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivé služby jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace služeb umístěná v nabídce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

Prodeje kurzů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele, Vinylbardjschool – Ondřej Beránek, Rytířova 809, Praha 4 – Modřany 143 00, IČ: 74332104 a Objednatele při prodeji Kurzů prostřednictvím Internetových stránek dostupných z internetové adresy (URL): www.vinylbardjschool.com. Je-li smluvní stranou na straně Objednatele spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou na straně Objednatele podnikatel a jedná-li při uzavření Objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem ObčZ.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

Obsah

čl. I Vymezení pojmů
čl. II Náplň Kurzů
čl. III Uzavření Smlouvy
čl. IV Cena a platební podmínky

čl. VI Dárkový poukaz
čl. VII Porušení Smlouvy, zrušení Objednávky čl. VIII Odstoupení od Smlouvy
čl. IX Reklamace
čl. X Závěrečná ustanovení

čl. I Vymezení pojmů 1. „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky;

2. „Poskytovatelem“ se rozumí obchodní společnost Vinylbardjschool – Ondřej Beránek, Rytířova 809, Praha 4 – Modřany 143 00, IČ: 74332104 , která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti;

3. „Objednatelem“ se rozumí buď fyzická osoba starší 15 let, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;


4. „Kurzem“ se rozumí každý Kurz v nabídce Poskytovatele;
5. „Cenou“ se rozumí Cena za samostatný Kurz nebo Cena stanovená Poskytovatelem za skupinu Kurzů

6. „Objednávkou“ se rozumí Objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný z Internetové stránky, který je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy;

8. „Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/akceptace Objednávky ze strany Poskytovatele; 9.„Předmětem plnění“ se vrámci Internetové stránky rozumí zboží/služby, které Poskytovatel

poskytuje Objednateli na základě potvrzené Objednávky a jedná se o:

„Dárkový poukaz“, kterým se rozumí zboží v podobě poukazu na čerpání Kurzu či skupiny Kurzů určený k čerpání osobou odlišnou od osoby Objednatele;

„Kurz“, kterým se rozumí poskytnutí služeb k využití volného času v určeném termínu v podobě jednotlivých kurzů dle popisu na Internetové stránce;

10. „Příjemcem“ se rozumí osoba odlišná od osoby Objednatele, v jejíž prospěch Objednatel Smlouvu uzavírá;

11. „Účastníkem“ se rozumí osoba, která se bude skutečně Kurzu účastnit; Účastníkem je Objednatel, Příjemce nebo osoba určená Objednatelem;

12. „Internetovou stránkou“ se rozumí internetové stránky dostupné z internetové adresy (URL): http://www.vinylbardjschool.com, jejichž provozovatelem je Poskytovatel.

čl. II Náplň Kurzů

1. Předmětem jednotlivých Kurzů je vzdělávání a prohlubování znalostí veřejnosti v oblasti djingu a elektronické hudby.

2. Kurzy vypisuje Poskytovatel dle svých kapacit v rozsahu uvedeném na Internetové stránce. Účastnit se Kurzu je možné až po zaplacení Ceny.

čl. III Uzavření Smlouvy

1. Podmínkou účinnosti Objednávky je řádné vyplnění Objednávky dle pokynů uvedených na Internetové stránce. Jedná se tedy o výběr požadovaného Kurzu, včetně termínu, vyplnění fakturačních údajů a souhlas s VOP. U objednání Dárkového poukazu navíc jméno a příjmení obdarovaného a způsob doručení poukazu. Objednatel je povinen v Objednávce uvést všechny Poskytovatelem požadované údaje a skutečnosti. Objednatel má povinnost zkontrolovat jím zadané údaje a případné nesprávně zadané údaje opravit po kliknutí na kartu, v níž došlo k chybě – tedy kliknout na „Výběr kurzu“ či „Fakturační údaje“. Řádně vyplněnou Objednávku zašle Objednatel Poskytovateli, a to kliknutím na tlačítko s názvem „Dokončit“.
2. Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude ze strany Poskytovatele doručeno na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce Potvrzení.

čl. V Cena a platební podmínky

1. Aktuální Ceny a podmínky uplatnění slev při objednávce Kurzů jsou uvedeny na Internetové stránce.

2. Zároveň s Potvrzením jsou Objednateli vždy doručeny také platební podmínky, které blíže stanoví pokyny k úhradě Ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol, kterým je číslo příslušné Objednávky, a termín, do kdy musí být Cena uhrazena či možnost platby přes E-banku.

3. Nebude-li Cena uhrazena v termínu uvedeném v platebních podmínkách doručených Objednateli spolu s Potvrzením, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu Objednatele.

4. Cena musí být uhrazena vždy před zahájením Kurzu či skupiny Kurzů. Po zaplacení Ceny není možné požadovat vrácení peněz.

čl. VII Porušení Smlouvy, zrušení Objednávky

1. Objednatel nemá nárok na vrácení Ceny při překážkách vniklých na jeho straně, které mu brání v řádném absolvování Kurzu.

2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost dokončení Kurzu z důvodů na straně Objednatele, jakož ani za neúspěšné absolvování závěrečné zkoušky. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínů konání jednotlivých Kurzů, jeho částí, jakož i závěrečných zkoušek, jakož i místa.

čl. VIII Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1846 ObčZ právo odstoupit od této Smlouvy do 14 dnů od převzetí Předmětu plnění, kterým je Dárkový poukaz.

2. Objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od této Smlouvy, jejíž Předmětem plnění je Kurz, neboť se jedná do dodávku služeb k využití volného času poskytovaných v určeném termínu.

3. Poskytovatel tímto Objednatele upozorňuje, že toto právo Objednatele neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

4. Pokud spotřebitel využije práva na odstoupení, pak toto Prodávajícímu musí být doručeno do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e- mailem na adresu info@vinylbardjschool.com,5. Jestliže již Objednatel uhradil Poskytovateli Cenu, vrátí Poskytovatel Objednateli uhrazenou Cenu do 14 dnů od doručení odstoupení, a to na bankovní účet Objednatele, ze kterého byla Poskytovateli Cena uhrazena, nebo na bankovní účet uvedený Objednatelem v odstoupení od Smlouvy.

čl. IX Reklamace

1. Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem, poštou, nebo faxem) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne poskytnutí plnění, nebo v případě, že poskytnutí plnění neproběhlo, ode dne, kdy mělo být plnění poskytnuto.

2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele. Po uplynutí této lhůty má Objednatel právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo na slevu z Ceny služby.

3. Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci, písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

čl. X Závěrečná ustanovení

1. Tento dokument nabývá účinnosti dne 17. 2. 2022.

2. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP aktualizovat. Objednatel je povinen sledovat změny v těchto VOP při každé Objednávce. Aktuální verze VOP je vždy zobrazena na Internetové stránce.

3. Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.

4. Smlouva je u Poskytovatele uložena jen po dobu nezbytně nutnou po poskytnutí plnění. Tato doba se může prodloužit o dobu potřebnou k vyřízení reklamace či uplatňování práv. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednavatele, který je spotřebitelem, je smlouva uložena do okamžiku vrácení Ceny a dobu nezbytně nutnou poté. Spotřebiteli je k smlouvě umožněn přístup.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a k dozoru nad dodržováním povinností podle Zos je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů mezi Poskytovatelem a Objednatelem je možné najít na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

6. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; více na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Beginner kurz Subgate (House & Techno)

4×2 hodiny

Každé úterý od 18:00 hodin do 20:00 hodin

start kurzu 25.1.2022, konec kurzu 15.2.2022

cena 7500,- Kč 

 

Beginner kurz Tigi (EDM)

4×2 hodiny

Každé úterý od 20:00 hodin do 22:00 hodin

start kurzu 25.1.2022, konec kurzu 15.2.2022

cena 7500,- Kč

 

Advanced kurz Subgate (House & Techno)

8×2 hodiny

Každou středu od 18:00 do 20:00 hodin

start kurzu 26.1.2022, konec kurzu 16.3.2022

16 hodin – 11.200,- Kč 

 

Advanced kurz Tigi (EDM)

8×2 hodiny

Každou středu od 20:00 do 22:00 hodin

start kurzu 26.1.2022, konec kurzu 16.3.2022

16 hodin – 11.200,- Kč 

 

Individuální hodiny na dotaz prostřednictvím emailu.